روش های آبیاری

روش های آبیاری

میزان آبی كه در حال حاضر هر ساله استحصال شده و در دسترس ما قرار می گیرد برابر حدود 90 میلیارد متر مكعب است كه بیش از 3 درصد كل آبی است كه در سطح جهان استحصال می گردد . مفهوم این ارقام آن است كه ایران از نظر آب و خاك كشوری ثروتمند است . اما اراضی زیر كشت آبی كشور ایران حدود 5/7 میلیون هكتار یعنی كمتر از5 درصد كل مساحت كشور است در حالیكه اراضی مستعد كشور برای كشاورزی بین 30 تا 50 میلیون هكتار بر آورد شده به عبارتی می توان بین 20 تا 30 درصد كل مساحت كشور را زیر كشت قرار داد . با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار می توان از تلفات آب جلوگیری كرد

از 88 میلیارد متر مكعب آب كه هر ساله استحصال می شود حدود 83 میلیارد متر مكعب آن در بخش كشاورزی مصرف می شود كه متاسفا نه 63 میلیارد متر مكعب آن به هدر می رود . حال مشخص شد چاره كار جلوگیری از به هدر رفتن آب است تلفات اصلی عمدتاً در داخل مزرعه است كه 70 تا 90 درصد تلفات آب را شامل می شود .

دستیابی به راندمان آبیاری بارانی تا راند مان 70 درصد و راندمان آبیاری قطره ای تا 95 درصد است ، یعنی در سیستم آبیاری بارانی تا 20 درصد و در سیستم آبیاری قطره ای تا 5 درصد آب تلف می شود ، در حالیكه آبیاری مزارع به روش سطحی حتی با انجام هزینه های گزاف و تسطیح اراضی راندمان ابیاری از 50 درصد تجاوز نمی كند و در وضعیت سنتی كه اكثر اراضی كشور ما به همین ترتیب آبیاری می شود حتی كمتر از 35 درصد می باشد .این بدین معنی است كه اگر از روشهای آبیاری بارانی و قطره ای استفاده نكنیم 65 درصد آب مزارع از بین می رود و با احتساب آب تلف شده در كانالهای انتقال میزان تلفات از 75 درصد تجاوز نمی كند . لذا با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار می توان از تلفات آب جلوگیری كرد و به یك رشد اقتصادی كه بر اساس آن می توان به یك توسعه پایدار اقتصادی ، اجتماعی دست یافت .

آبیاری قطره ای : عبارت است از پخش آهسته آب بر سطح یا زیر خاك به صورت قطرات مجزا ، پیوسته ، جریان باریك یا اسپری ریز از طریق قطره چكا نهایی كه در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای دارای روشها و مفا هیم متعددی است.

آبیاری دریپ : پخش آهسته آب برسطح خاك به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریك از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریكل ( قطره ای ) مترادف یكدیگر به كار می روند.

آبیاری زیر بستری : پخش آهسته آب در زیر سطح خاك از قطره چكان هایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش با آبیاری زیر زمینی متداول كه در آن ناحیه ریشه گیاه با كنترل سطح ایستابی آبیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود .

آبیاری فواره ای ( بابلر ) : پخش آب بر سطح خاك به صورت جریان با ریك یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً كمتر از 1 گالن بر دقیقه ، آبیاری فواره ای نا میده می شود . دبی قطره چكان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاك بیشتر است و ایجاد یك حوضچه برای نگهداری یا كنترل پخش آب ضروری می باشد .

فایل های پیوست

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان