مزایا و معایب آبیاری قطره ای

یك سیستم آبیاری قطره ای به علت كاربرد موثر آب و نیروی كارگر دارای مزایای آگرونومیكی ، آگروتكنیكی و اقتصادی منحصر به فرد است . هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چكان ها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لكه لكه ای رطویت خاك از معایب اصلی سیستم های آبیاری قطره ای بشمار می آیند.
ادامه خبر

گندم

گندم يكي از اساسي ترين گياهـان بـراي تـامين كـالري و پروتئين مـي باشـد . ايـن محـصول از قـديم نقـش اساسـي در تامين غذاي انسان مخـصوصاً در تهيـه نـان ايفـا كـرده اسـت. گندم معمولاً به سـه صـورت، ديـم، آبـي و آبيـاري تكميلـي كشت مي گردد
ادامه خبر

روش های آبیاری

میزان آبی كه در حال حاضر هر ساله استحصال شده و در دسترس ما قرار می گیرد برابر حدود 90 میلیارد متر مكعب است كه بیش از 3 درصد كل آبی است كه در سطح جهان استحصال می گردد . مفهوم این ارقام آن است كه ایران از نظر آب و خاك كشوری ثروتمند است
ادامه خبر

آبیاری گندم

در هنگــام آبيــاري مــزارع يكنــواختي توزيــع آب داراي اهميت خاصي است . بايد دقت شود تا نقاط مختلـف مزرعـه در حد امكان يكـسان آبيـاري شـوند و ايـن مـستلزم انتخـاب ابعاد مناسب با توجه به ميـزان آب در اختيـار و بافـت خـاك ميباشد. اگـر مـزارع بـه صـورت يكنواخـت آبيـاري نـشوند ممكن است در برخـي از منـاطق مانـدابي تـشكيل شـود و دربعضي از مناطق خشكي و كمبود آب رخ دهد كه در هـر دو صورت به كاهش عملكـرد منجـر مـي شـود
ادامه خبر
فیلم های آموزشی
0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان