مزایا و معایب آبیاری قطره ای

یك سیستم آبیاری قطره ای به علت كاربرد موثر آب و نیروی كارگر دارای مزایای آگرونومیكی ، آگروتكنیكی و اقتصادی منحصر به فرد است . هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چكان ها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لكه لكه ای رطویت خاك از معایب اصلی سیستم های آبیاری قطره ای بشمار می آیند.
ادامه خبر

گندم

گندم يكي از اساسي ترين گياهـان بـراي تـامين كـالري و پروتئين مـي باشـد . ايـن محـصول از قـديم نقـش اساسـي در تامين غذاي انسان مخـصوصاً در تهيـه نـان ايفـا كـرده اسـت. گندم معمولاً به سـه صـورت، ديـم، آبـي و آبيـاري تكميلـي كشت مي گردد
ادامه خبر

روش های آبیاری

میزان آبی كه در حال حاضر هر ساله استحصال شده و در دسترس ما قرار می گیرد برابر حدود 90 میلیارد متر مكعب است كه بیش از 3 درصد كل آبی است كه در سطح جهان استحصال می گردد . مفهوم این ارقام آن است كه ایران از نظر آب و خاك كشوری ثروتمند است
ادامه خبر

آبیاری گندم

در هنگــام آبيــاري مــزارع يكنــواختي توزيــع آب داراي اهميت خاصي است . بايد دقت شود تا نقاط مختلـف مزرعـه در حد امكان يكـسان آبيـاري شـوند و ايـن مـستلزم انتخـاب ابعاد مناسب با توجه به ميـزان آب در اختيـار و بافـت خـاك ميباشد. اگـر مـزارع بـه صـورت يكنواخـت آبيـاري نـشوند ممكن است در برخـي از منـاطق مانـدابي تـشكيل شـود و دربعضي از مناطق خشكي و كمبود آب رخ دهد كه در هـر دو صورت به كاهش عملكـرد منجـر مـي شـود
ادامه خبر
Live SliderGet Started with Live Slider
Use the "Manage" option to add slides.
فیلم های آموزشی
0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان