گندم

گندم

گندم يكي از اساسي ترين گياهـان بـراي تـامين كـالري و پروتئين مـي باشـد . ايـن محـصول از قـديم نقـش اساسـي در تامين غذاي انسان مخـصوصاً در تهيـه نـان ايفـا كـرده اسـت. گندم معمولاً به سـه صـورت، ديـم، آبـي و آبيـاري تكميلـي كشت مي گردد. مناطقي كه گندم بصورت ديـم كـشت مـيشود عبارتند از : اقليم هاي معتدل، مناطق نيمـه گرمـسيري بـا باران زمستانه، مناطق گرم نزديك استوا، مناطق بلند با ارتفـاع بيـشتر از 1500 متـر از سـطح دريـا و در منـاطق گـرم دور از استوا كه در فصل زمستان باران طولاني مدت دارند . منـاطقي كه گندم بصورت آبي كشت مي شوند عبارتنـد از اقلـيم هـاي گرم، هم در زمين هاي بلند نزديك استوا و هم در زمين هـاي پست دور از اسـتوا، در اقلـيم هـاي نيمـه گرمـسيري بـا بـاران تابستانه كه آبياري در زمستان انجام مي شود. در منـاطق نيمـه گرمسيري كه باران زمستانه دارند بـصورت آبيـاري تكميلـي كاشته مي شود. دوره رشد گنـدم بهـاره از 100 تـا 130 روز، درحاليكه گندم زمستانه به 180 تـا 250 روز بـراي رشـد نيـاز دارد. مناســبترين درجــه حــرارت مــورد نيــاز بــراي رشــد و پنجه دهي در حدود 15 تا 20 درجه سـانتي گـراد اسـت . ايـن گياه در انواع خاكها قابل كشت است اما بافت هـاي متوسـط ترجيح داده مي شود . يكـي از ويژگـي هـاي خـاك بـا بافـت متوسط ايـن اسـت كـه آب در آن بـه انـدازه مناسـب ذخيـره ميگردد وهم اينكه آب به راحتي در ايـن نـوع خـاك بـراي جذب ريشه يا بهبـود شـرايط زهكـشي و تبـادل هـوا، منتقـل ميگردد. كشت آن در خاكهاي توربی که داراي سديم ، منيزيم و آهـن بـالا باشـد، توصـيه نمـي شـود. مناسبترین PH برای براي رشد گندم در حـدود 6 تـا 8 مـي باشـد بـراي عملكـرد مناسـب كـود ازتـه مـورد نيـاز گنـدم 150 ، فــسفات 35 تــا 45 و پتــاس 25 تــا 50 كيلــوگرم در هكتــار است.گندم به سـطح ايـستابي بـالا نـسبتاً مقـاوم اسـت ، بـراي خاكهاي لوم شني تا لوم سيلتي از 60 تا 80 سانتي متر و بـراي خاكهاي رسي 80 تـا 100 سـانتي متـر قابـل تحمـل اسـت. در صورتي كه سطح سفره آب زيرزميني در مـدت كوتـاهي تـا عمــق 25 ســانتي متــري برســد گيــاه گنــدم مــي توانــد بدون خسارت اين نوسان را تحمل كند . با بـالا آمـدن سـطح سفره آب زير زميني به 50 سـانتي متـري از سـطح خـاك در مدت طـولاني، عملكـرد گنـدم از 20 تـا 40 درصـد كـاهش می یابد
- مرحله استقرار گياه كه شامل دو زيـر مرحلـه اسـت:
الف . كاشت 
ب . جوانه زني (7 روز پس از كاشت) است 
- مرحله سبزينه اي كه شامل سه زير مرحله است:
الف . سبزشدن 
ب . پنجه دهي 
ج . ساقه دهي
- مرحلـه گلـدهي شـامل دو زيـر مرحلـه اسـت:
الف . خوشه دهي 
ب . گلدهي
- مرحله تشكيل دانه كه شامل سـه زيـر مرحلـه اسـت:
الف .شيري شدن
ب . خميري شدن 
ج . دانه بستن 
د . مرحله رسيدن
- آبياري قبل از كاشت يا بلافاصله پس از كاشت: تــامين رطوبــت مناســب بــراي گنــدم در زمــان كاشــت (يا بلافاصله پس از كاشت ) يكـي از عوامـل مهـم در تعيـين تعــداد مناســب بوتــه در واحــد ســطح و در نتيجــه دريافــت عملكــرد مطلــوب اســت . آبيــاري قبــل از كــشت گنــدم يــا بلافاصله پس از كشت باعـث مـي شـود كـه بـذرگندم با كمبود آب مواجه نشود، رشـد بهتـري انجـام بدهـد و بتواند در مراحل بعدي از عملكرد بيـشتري برخـوردار باشـد.
 - عمق كاشت بذر: مناسبترين عمق كاشت بـرا ي گنـدم جهـت رسـيدن بـه سبز و تعداد بوته ي مناسب، در مناطق مرطوب تر با عمق كـم ( 3 تا 4 سانتي متر) و در مناطق خشك تر با عمق بيشتر (6 تا 7 سانتيمتر) كاشته شوند . اگر عمق كاشت بيش از حد در نظـرگرفته شود، مقدار سبز شدن بذر كاهش مي يابـد . بررسـي هـا نشان داده است كه پس از گذشت دو هفته از كاشـت گنـدم در اعماق 1 تا 5/1 ،3 تا 5/3 و 5/10 تا 11 سانتي متري عمـق خاك به ترتيب در حدود 78 ،90 و 10 درصد گندم هـا سـبز شدند.
- تراكم: تــراكم كــشت از ديگــر عوامــل تاثيرگــذار در رســيدن بـــه ســـبز يكنواخـــت و مناســـب اســـت . از نظـــر تـــراكم در منــاطق مرطــوب تــر بــا تــراكم بيــشتر (فواصــل خطــوط حدود 15 سانتيمتر ) و در منـاطق خـشك تـر بـا تـراكم كمتـر( فواصـل 25 سـانتيمتـر) كاشـته شـوند. در منـاطق مرطـوب بـه دليـل اينكـه رطوبـت خـاك مناسـب اسـت، رقابـت بـين بذرها در جذب آب كمتـر بـوده و در نتيجـه تعـداد بيـشتري از بــذرها مــيتواننــد از آب موجــود اســتفاده كننــد و ســبز شوند.
 - درجه حرارت: مناسبترين درجه حرارت خاك در زمان كاشـت بـراي رسيدن به تعداد بوته ي مناسب در هرمترمربـع، در حـدود 17 تا 20 درجه است

فایل های پیوست

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان